Podmínky členství v komoře | Komora soudních znalců, sekce Stavebnictví jižní Čechy

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací sdružující soudní znalce všech profesí, jmenované Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Byla založena v roce 1990 jako Sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který  se konal v roce 1993. Posláním komory je jednak prosazovat a  obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům i jiným  organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, jednak formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti.  Za dobu své činnosti si KSZ již získala dobré jméno a je respektována ústředními státními orgány jako zástupce znalců. Velmi  významná byla např. účast zástupců komory při přípravě nové  vyhlášky o oceňování nemovitostí.  Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců ČR sdružuje znalce  prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu.  Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí. Odborné otázky řeší komora především v rámci oborových rad.

Obecné otázky znalecké činnosti řeší představenstvo, ve kterém  jsou rovnoměrně zastoupeni představitelé jednotlivých oborů. Od  února 1994 má KSZ v Praze kancelář se stálým pracovníkem, kde je  zajišťována administrativa ústředí komory a vydávání interního  časopisu Znalec.  Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec,  jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalec může být členem jedné či více sekcí podle vlastního výběru a na základě dohody s předsedou příslušné sekce.

Aktuálně Komora připravuje nové stanovy, které uvedou činnost spolku do souladu s NOZ.

Členství je formálně založeno vyplněním přihlášky, kterou zašle uchazeč sekci. Všechny potřebné informace lze také získat na kontaktech uvedených níže. Členství je podmíněno uhrazením jednorázového zápisného stanoveného valnou hromadou sekce a členským příspěvkem na běžný rok, a to  v souladu se stanovami. Členský příspěvek se skládá z částky 1.300 Kč, kterou poukazuje sekce na účet hlavního spolku a členského příspěvku konkrétní sekci, jehož výše je stanovena valnou hromadou sekce.