Hlavní stránka | Komora soudních znalců, sekce Stavebnictví jižní Čechy

Aktuální novinky

Členská schůze - valná hromada sekce se uskutečnila ve čtvrtek 27.dubna 2017. Na členské schůzi byli mj.volbou doplněni noví členové výboru a dozorčí rady Ing. Jan Neubauer a Ludmila Votavová. Zajímavou přednášku vedli zástupci soudů - JUDr.Ing.Dušan Hrabánek a JUDr.Hubert Maxa

Aktuálně se projednává v Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona o znalcích.
Sněmovní tisk zde : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1025&CT1=0

Na mimořádný sněm v r.2016 nebyla naše sekce pozvána. Sněm tak proběhl bez možnosti ovlivnit jeho průběh. Z našeho pohledu jde tedy o sněm neplatný.

Vedení KSZ ČR - zástupci hlavního spolku v Praze fakticky popírají platnost valné hromady našeho pobočného spolku a odmítají uznat předsedu pobočného spolku Ing. Petra  Pokorného jako člena KSZČR, potažmo jako řádného člena představenstva KSZČR.


Sněm KSZ se uskutečnil dne 24.října 2015 v Praze, v v Kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice.
Sekci Jč zastupovali na valné hromadě navržení delegáti. Podstatnou částí sněmu měla být volba nových stanov, jejichž návrh je v interní části webu členům ke stažení a k diskuzi. Se zněním navrženým vedením KSZ výbor sekce nesouhlasí. Připomínky vedení sekce byly bez zdůvodnění zamítnuty. Netěší nás, že to, bohužel, není poprvé, co vedení hlavního spolku ignoruje spolky pobočné a stane se to jistě jedním z témat sněmu.
Sněm zvolil staronovým předsedou Ing. Vladimíra Váchu, stanovy přijaty nebyly. Usnesení sněmu nebylo přijato pro nedostatečný počet delegátů, když řada z nich (nikoliv z naší sekce) sál na protest opustila.
Velmi pravděpodobně bude nezbytné v r.2016 svolat mimořádný sněm


Od 1.10. vešla v platnost nová vyhláška oceňování nemovitostí
odkaz na stažení dokumentu z webu MFČR :

nová vyhláška 199/2014 Sb.

Věcný záměr nového zákona o oceňování majetku

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA9MBCFOR
 

Zpráva o mezinárodní konferenci
"Stavebnictví a nemovitosti : expertíza a oceňování"

Za sekci se konference účastnil Ing. Petr Pokorný.

V prvním dnu konference vystoupila mj. zástupkyně Ministerstva spravedlnosti mgr. Kateřina Maršálková, pověřená vedením odboru přípravy profesní legislativy. Přislíbila prioritu práce na novém zákonu o znalcích, jehož návrh bude dokončen a projednán vládou ČR v r.2015.

Na konferenci v krátkých sledech vystoupilo mnoho odborníků z praxe, a to jak z České republiky, tak ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Ruské federace.

Příspěvky poukazovaly na konkrétní příklady z praxe, zejména v případě vad a poruch staveb, dále otvíraly obecná témata způsobů oceňování, jejich rozvoj, aspekty, použití i záludnosti. Díky mezinárodní účasti byla příležitost seznámit se nejen s odbornými názory z ciziny,ale také s legislativou a praktickými zkušenostmi z projektování, přípravy, provádění i oceňování nemovitostí a poruchami staveb ve výše uvedených zemích. Byla přednášena i problematika znalecké činnosti, resp. její regulace v ostatních státech.

Bylo také příslíbeno, že zajímavé prezentace budou převedeny do odborných článků, které budou vytištěny v časopise Znalec, ke konferenci bude dále vydána Sbírka.

Informace o Komoře soudních znalců České republiky, o. s. a její sekci Stavebnictví jižní Čechy

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Komora byla založena v roce 1990 jako Sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který se konal v roce 1993. Posláním komory je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti. Dbát o průběžné vzdělávání znalců a o kvalitu znalecké činnosti.

Komora soudních znalců je členem Euroexpertu.

Komora soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví jižní Čechy je pobočným spolkem , který sdružuje znalce v oboru Stavebnictví a v oboru Ekonomika, Ceny a odhady, vesměs se specializací odhady nemovitostí.

Sekce organizuje setkávání znalců, jejich celoživotní vzdělávání, výměnu odborných informací. Každý člen sekce získá registrací předplatné časopisu Znalec, včetně archivu historických čísel, slevy na školící akce, možnost online diskuze a přístupu k informacím v zabezpečené části těchto webových stránek, který provozuje sekce Stavebnictví jižní Čechy.

Nadcházející akce


Zasedání vedení sekce Komory soudních znalců jižní Čechy
se bude konat ve středu 12. listopadu 2014 od 17,00 hodin.Mezinárodní konference "Stavebnictví a nemovitosti: Expertíza a oceňování"
proběhne v Praze 27. a 28. listopadu 2014.Zasedání představenstva Komory soudních znalců
se bude konat v úterý 9. prosince 2014 od 11,00 hodin.


Valná hromada
Výbor sekce v těchto dnech připravuje valnou hromadu, o jejímž konání budou následně informování všichni členové sekce